Mūsu dienas ritms

  • Katrai grupiņai savā laikā ir sports, mūzika, peldēšana, teniss, angļu valoda

Laiks Aktivitātes Skolotāja darbība Programma, bērna darbība
7:00-8:30 Bērnu sagaidīšana, bērnu brīva, patstāvīga rotaļdarbība. Sarunas ar vecākiem. Materiālu gatavošana dienas aktivitātēm. Bērnu organizēšana patstāvīgai rotaļdarbībai. Individuālais darbs. Pašvadītas mācīšanās caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana.
8:30-9:00 Gatavošanās brokastīm. Brokastis. Higiēnas un pašapkalpošanās iemaņu nostiprināšana. Veselīga dzīvesveida apgūšanas veicināšana. Uzvedības noteikumu nostiprināšana.
9:00-11:00 Organizēta rotaļnodarbība un bērnu pašvadīta rotaļdarbība grupā un āra vidē-mūzika, sports, pastaiga, pētnieciskā darbība, vērojumi, eksperimenti. Bērnu organizēšana skolotājas vadītai vai bērnu pašvadītai rotaļnodarbībai atbilstoši izglītības programmā izvirzītajiem sasniedzamajiem reuzltātiem. Kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas, jaunrades un uzņēmējspējas un digitālo caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana atbilstoši bērnu sensitīvajam vecumam.
11:00-12:10 Gatavošanās pusdienām. Pusdienas. Uzvedības noteikumu nostiprināšana.  Pašvadītas mācīšanās caurviju prasmju attīstīšana.
12:10-15:00 Gatavošanās diendusai. Pasakas laiks pirms diendusas. Diendusa. Priekšstatu veidošana par bērna kā veselas personības attīstību (miega nozīme, pasaka, dziesmiņa u.c. rituāli).
15:00-15:30 Pakāpeniska celšanās, ģērbšanās. Veselīga dzīvesveida apgūšanas veicināšana.
15:30-16:00 Gatavošanās launagam. Launags. Higiēnas un pašapkalpošanās iemaņu nostiprināšana. Pašvadītas mācīšanās, sadarbības un pilsoniskās līdzdalības caurviju prasmju attīstīšana.
16:00-18:45 Organizēta rotaļnodarbība un/vai bērnu pašvadīta rotaļdarbība grupā un āra vidē - tajā skaitā rotaļas, spēles individuālais darbs, bērnu pakāpeniska došanās mājās. Bērnu organizēšana skolotājas vadītai vai bērnu pašvadītai rotaļnodarbībai atbilstoši izglītības programmā izvirzītajiem sasniedzamajiem reuzltātiem. Individuāls darbs. Sarunas ar vecākiem. Kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas, jaunrades un uzņēmējspējas un digitālo caurviju prasmju veidošana un nostiprināšana atbilstoši bērnu sensitīvajam vecumam.