Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Barboleta”

ATTĪSTĪBAS PLĀNS

2022. - 2023. gads

Atmodas iela 9,

Jelgava, LV- 3001

Tālrunis 26492324,

Reģistrācijas Nr. 43603079216,

e-pasts: info@barboleta.lv, www.barboleta.lv

Dibinātāja: Baiba Blomniece - Jurāne

Iestādes vispārīgs raksturojums

                 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Mācos mācīties” dibināta 2018. gada 24.jūlijā ar SIA “Barboleta”    dibinātāja lēmumu Nr. 1-07/18 Iestādes juridiskā adrese – Atmodas iela 9, Jelgava.

                Pirmsskolas ir reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā ar Nr. 2801803260

Pirmsskolas “Mācos mācīties” tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas un citi ārējie normatīvie akti, kā arī iestādes nolikums.

PPII “Mācos mācīties” bērni tiek uzņemti no pusotra gada vecuma. Iestādē darbojas 5 bērnu grupas:  "Ķirsīši",  “Pīlādzīši”,  “Kastanīši”, "Upenītes", "Ābolīši"

                 Pirmsskolas telpu platība ir 1017 m2 ar plašu pieguļošu zemi rotaļu un sporta laukumiem. Izglītojamiem ir pieejama zāle, sporta zāle, baseins, atsevišķa ēdamzāle un kopēja ģērbtuve.

Iestādes darbības pamatmērķi

PPII “Mācos mācīties” mērķis ir radīt vidi bērnu un pedagogu pašizpausmei, nodrošinot mājīgu atmosfēru pirmsskolas vidē.

Misija

Laimīgi, radoši un atvērti bērni.

Vīzija

Motivēti bērni, kuri pēc savas iniciatīvas vēlas iepazīt pasauli un mācīties.

Iestādes kvalitātes rādītāji

•       Droša vide

•       Aktīvs un veselīgs dzīvesveids

•       Individuāla pieeja un tolerance pret katru bērnu

•       Komandas darbs un visu iestādes darbinieku pašattīstība

•       Sadarbība visos līmeņos

•       Tradīciju saglabāšana un veidošana

•       Dalība Eko skolas programmā

Mācāmies, pētām, izzinām, sportojam, muzicējam, svinam svētkus un dodamies ekskursijās – esam aktīvi un dzīvespriecīgi.

IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS PRIORITĀTES

2019. - 2023.

Pamatjoma

2019./2020.

2020./2021.

2021./2022.

Lietpratībā balstīts mācību process

Mācību saturs

Izglītības programmas tiek realizētas atbilstoši bērna attīstības vajadzībām un Skola 2030

Izglītības programmas tiek realizētas atbilstoši bērna attīstības vajadzībām un Skola 2030

Izglītības programmas tiek realizētas atbilstoši bērna attīstības vajadzībām un Skola 2030

Mācīšana un mācīšanās

Lietpratībā balstīts mācību process*

Ikdienas režīms un aktivitāšu plāns ir integrēts kompetenču pieejā.

Lietpratībā balstīts mācību process*

Vides maiņa mācību procesā un pašvadīta mācīšana.

Lietpratībā balstīts mācību process*

Mācīšanās āra vidē un pašvadīta mācīšanās.

Izglītojamo sasniegumi

Bērni izprot un ievēro iestādes ikdienas ritmu un demonstrē pašapkalpošanās prasmes.

Izrāda interesi par praktiskiem ikdienas darbiem un aktīvi iesaistās.

Individualizēts mācību process obligātās sagatavošanas vecumposmam.

Demonstrē pašvadītas mācīšanās prasmes.

Individualizēts mācību process obligātās sagatavošanas vecumposmam.

Atbalsts izglītojamiem

Individuāls sociālpsiholoģisks un pedagoģisks atbalsts izglītojamam, ar vecāka līdzdalību.

Individuāls sociālpsiholoģisks un pedagoģisks atbalsts izglītojamam, ar vecāka līdzdalību.

Individuāls sociālpsiholoģisks un pedagoģisks atbalsts izglītojamam, ar vecāka līdzdalību.

Iestādes vide

Droša, uz attīstību vērsta un draudzīga vide.

Droša, uz attīstību vērsta un draudzīga vide.

Droša, uz attīstību vērsta un draudzīga vide.

Iestādes resursi

Nodrošināts personāls un materiāltehniskā bāze atbilstoša iestādes darbības vajadzībām.

Nodrošināts personāls un materiāltehniskā bāze atbilstoša iestādes darbības vajadzībām.

Nodrošināts personāls un materiāltehniskā bāze atbilstoša iestādes darbības vajadzībām.

Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Mērķtiecīga vadība, kas integrē iestādes vērtības un prioritātes.

Mērķtiecīga vadība, kas integrē iestādes vērtības un prioritātes.

Mērķtiecīga vadība, kas integrē iestādes vērtības un prioritātes.

*Lietpratība – ietver zināšanas prasmes un ieradumus, kas saistīti ar motivāciju un gribu un pietuvināti reālajai dzīvei.

IEVIEŠANAS GAITA

PAMATJOMA: MĀCĪBU SATURS

Uzdevumi

Atbildīgais

2019./2020

2020./2021

2021./2022

Audzināšanas un mācību darba plānošana atbilstoši jaunajam mācību saturam, akcentējot valodas jomu.

vadītāja

+

Audzināšanas un mācību darba plānošana atbilstoši pirmsskolas izglītības programmai, akcentējot radošo pašizpausmi mākslā.

vadītāja

+

+

+

Audzināšanas un mācību darba plānošana, akcentējot tehnoloģiju jomu.

vadītāja

+

+

+

Ekoskolas gada tēmas sasaistīšana ar mācību saturu

vadītāja

+

+

+

Bērnu aktīva iesaistīšanās mācību procesā atbilstoši savām spējām un interesēm.

vadītāja

+

+

+

Interešu izglītības nodrošināšana atbilstoši telpu pieejamībai un vecāku pieprasījumam.

vadītāja

+

+

+

PAMATJOMA: MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS

Uzdevumi

Atbildīgais

2019./2020

2020./2021

2021./2022

Īstenot lietpratībā balstītu vispārējās izglītības saturu atbilstoši pirmsskolas izglītības vadlīnijām, izmantojot “Skola 2030” metodiskos materiālus.

Grupu skolotāji

+

+

Mācību procesa organizēšana dažādās telpās un āra vidē visos gadalaikos.

Grupu skolotāji

+

+

Mācību darba plānošana un diferencēšana, ievērojot katra bērna individuālās spējas un vajadzības (saskaņā ar individuālo plānu)

Grupu skolotāji, atbalsta personāls

Veicināt karjeras izglītību, organizējot tematiskos rītus, dodoties ekskursijās uz iestādēm un iesaistot vecākus plānotajās aktivitātēs.

Grupu skolotāji

+

+

+

Aktualizēt dažādus teatrālās darbības veidus bērnu runas prasmju uzlabošanai un radošās pašizpausmes aktivizēšanai.

Vadītāja

+

Akcentēt digitālo tehnoloģiju jomu mācību procesā.

Vadītāja

+

+

Veikt regulāru izglītojamo darbības novērojumus un veikt izglītojamā attīstības plānu, sadarbībā ar atbalsta personālu.

Grupas audzinātāji

+

+

+

PAMATJOMA: BĒRNU SASNIEGUMI

Uzdevumi

Atbildīgais

2019./2020

2020./2021

2021./2022

Organizēt individuālās sarunas ar vecākiem par izglītojamā sasniegumiem un izteikt rekomendācijas prasmju un iemaņu pilnveidošanā un attīstīšanā.

Grupas audzinātāji

+

+

+

Plānot un realizēt individuālu sagatavošanas programmu skolai.

Grupas audzinātāji

+

+

+

Mācību saturu integrēt praktiskā darbībā, pietuvinot reālai dzīvei

Grupas audzinātāji

+

+

Plānot audzināšanas darbu, aktualizējot ikdienas ritmu un pašapkalpošanās prasmes.

Grupas audzinātāji

+

+

+

Atbalsta personāla darbība izglītojamo individuālo spēju attīstībā.

Grupas audzinātāji

+

+

+

Pedagogi nodrošina pašvadītas mācīšanās iespējas

Grupas audzinātāji

+

PAMATJOMA: ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM

Uzdevumi

Atbildīgais

2019./2020

2020./2021

2021./2022

Pedagoģiskās komanda audzināšanas procesā akcentē un iesaista bērna individuālās spējas un talantus.

Grupas skolotājas

+

+

+

Meklēt individuālus risinājumus izglītojamā attīstībā, sadarbībā ar atbalsta personālu – psihologu.

Grupu skolotājas

+

+

+

Nodrošināt konsultācijas un palīdzība bērnu mācību un audzināšanas jautājumu risināšanā (gan pedagogiem, gan vecākiem).

Grupu skolotājas

+

+

+

Logopēda atbalsta nodrošināšana bērniem ar runas attīstības traucējumiem.

Logopēds

+

+

+

Korekcijas un atbalsta pasākumi bērniem ar mācīšanās grūtībām (sadarbībā ar speciālo pedagogu).

Atbalsta personāls

+

+

+

PAMATJOMA: IESTĀDES VIDE

Uzdevumi

Mikroklimats

Atbildīgais

2019./2020

2020./2021

2021./2022

Bērniem un darbiniekiem draudzīgas, drošas un atbalstošas emocionālās vides veidošana.

Vadītāja

+

+

+

Veidot estētisku fizisko vidi.

Vadītāja

+

+

+

Uzturēt esošās un veidot jaunas izglītības iestādes tradīcijas.

Vadītāja

+

+

+

Pasākumu organizēšana labvēlīga mikroklimata uzturēšanai.

Vadītāja

+

+

+

Iestādes fiziskā vide

Atbildīgais

2019./2020

2020./2021

2021./2022

Rotaļu laukumu iekārtošana.

Iestādes vadītāja, Saimniecības daļas vadītājs

+

+

+

Sporta zāles un baseina remonts.

Saimniecības daļas vadītājs

+

Teritorijas zaļās zonas uzturēšana un labiekārtošana.

Saimniecības daļas vadītājs

+

+

+

Turpināt labiekārtot grupu un citas izglītības iestādes telpas, veicot telpu kosmētisko remontu, atjaunojot un papildinot ar nepieciešamajām mēbelēm mācību procesa nodrošināšanai, nodrošinot ilgtspējīgu attīstību un resursu taupīšanu.

Vadītāja un saimniecības daļas vadītājs

+

+

+

PAMATJOMA:  RESURSI

Personālresursi

Atbildīgais

2019./2020

2020./2021

2021./2022

Iepazīstināt pedagogus ar labās prakses piemēriem pēc kursu, semināru un pieredzes apmaiņas pasākumu apmeklēšanas, veicinot pedagogu savstarpējo sadarbību

Iestādes vadītāja

+

+

Nodrošināt supervīzijas

Iestādes vadītāja

+

+

Organizēt iestādes pedagogu mazās mācīšanās grupas.

Iestādes vadītāja

+

+

Iekārtas un materiāltehniskie resursi

Nodrošināt materiāltehniskos resursus āra vides uzlabošanai, saskaņā ar mācību procesa uzdevumiem,

Iestādes vadītāja

+

+

+

Nodrošināt materiāltehniskos resursus mācību procesa nodrošināšanai, saskaņā ar mācību procesa uzdevumiem,

Iestādes vadītāja

+

+

+

Nodrošināt materiāltehniskos resursus IT ieviešanai mācību procesā.

Iestādes vadītāja

+

+

PAMATJOMA: IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

Atbildīgais

2019./2020

2020./2021

2021./2022

Organizēt regulāras ikdienas plānošanas un stratēģiskās plānošanas sanāksmes.

Iestādes vadītāja

+

+

+

Reizi mācību gadā organizēt iestādes pašvērtēšanas sanāksmes ar personālu un vecāku padomi

Iestādes vadītāja

+

Reizi gadā nodrošināt vecāku, darbinieku anketēšanu pašvērtējuma veikšanai

Iestādes vadītāja

+

+

+

Vadības darbs un personālpārvaldība

Atbildīgais

2019./2020

2020./2021

2021./2022

Organizēt un vadīt Darbinieku individuālas attīstības sarunas

Iestādes vadītāja

+

+

+

Nodrošināt regulārus personāla izglītošanas pasākumus, kursus, pieredzes apmaiņas.

Iestādes vadītāja

+

+

+

Reizi gadā organizēt personāla saliedēšanās pasākumu

Iestādes vadītāja

+

+

+

Sadarbība ar citām institūcijām

Atbildīgais

2019./2020

2020./2021

2021./2022

Dibināt sadarbības ar citām Latvijas pirmsskolām, lai nodrošinātu pieredzes apmaiņu.

Iestādes vadītāja

+

+

+

Veidot sadarbību ar uzņēmējiem, lai nodrošinātu “krustvecāka” lomu katrai pirmsskolas grupai

Iestādes vadītāja

+

Piedalīties Erasmus+ mobilitātēs

Iestādes vadītāja

+

+