Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Barboleta”

Reģ. Nr. 43603079216, Atmodas iela 9, Jelgava, LV- 3001

Tālr. 26188368, e-pasts: info@barboleta.lv, www.barboleta.lv

Apstiprināts ar PPII “Mācos mācīties” vadītājas A.Siliņas __________________

Rīkojumu Nr.2021/39 I

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. 9. jūnija

noteikumiem Nr 360 26. punktu

Epidemioloģiskās drošības pasākumi

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai privātās pirmsskolas izglītības iestādē “Mācos mācīties”

  1. Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami SIA “Barboletas” privātās pirmsskolas izglītības iestādē “Mācos mācīties” (turpmāk tekstā – iestāde), lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību.
  2. Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību iestādē, ir ievērojami šādi pamatprincipi:

2.1.   informēšana:

                 2.1.1. iestādē ir norīkotas personas, kuras regulāri seko Slimības           profilakses kontroles centra (turpmāk tekstā – SPKC) mājaslapā publicētajām aktualitātēm par Covid-19 un regulāri, reizi nedēļā, informē par to iestādes personālu, bet steidzamos gadījumos – nekavējoties;

                             2.1.2. iestāde regulāri vai pēc nepieciešamības informē izglītojamo vecākus vai likumiskos pārstāvjus par piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai;

                             2.1.3. darbinieki, izglītojamo vecāki nekavējoties informē iestādes vadītāju, ja viņiem konstatēta Covid-19 infekcija;

             2.2. distancēšanās:

                             2.2.1. bērnu atved un aizved no iestādes viens pieaugušais;

                             2.2.2. bērnu likumiskie pārstāvji un citas personas iestādes teritorijā ievēro distancēšanos (2 m) un noteiktos piesardzības pasākumus;

                             2.2.3. pēc izglītojamā izņemšanas vecāki kopā ar bērniem atstāj iestādes teritoriju, nav atļauts uzturēties bērnu laukumos un lietot rotaļu konstrukcijas;

                             2.2.4. seko, lai tiktu ievērota 2 metru distance starp bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām;

                             2.2.5. visas mācību aktivitātes un pasākumi notiek katrai izglītojamo grupai atsevišķi, nodrošinot, ka atsevišķu grupu bērni savstarpēji netiekas;

                            2.2.6. pēc iespējas vairāk organizēt mācību procesu un citas aktivitātes ārā svaigā gaisā;

                            2.2.7. plāno mācību procesa īstenošanu klātienē, nepieciešamības gadījumā – daļēji attālināti vai attālināti;

2.3. higiēna:

           2.3.1.vecāki, komunicējot ar iestādes darbiniekiem, pie bērnu nodošanas un saņemšanas, lieto sejas aizsargmaskas;

           2.3.2.ienākot iestādē, dezinficē rokas ar dezinfekcijas līdzekļiem, kas novietoti iestādē -pie ieejas/izejas durvīm;

           2.3.3.darbinieki un izglītojamie bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas un rotaļām ārā. Roku nosusināšanai sekot, lai izglītojamie lietotu dvieļus atbilstoši individuālajam marķējumam;

           2.3.4.iestādes darbinieki strādā sejas aizsargmaskās, izņēmums, ja darbinieks savā darba vietā ir viens;

           2.3.5.darbinieki un izglītojamie iestādē uzturas maiņas apavos;

           2.3.6.visas koplietošanas virsmas (piemēram, durvju rokturus, galda virsmas, krēslu roku balstus un atbalsta virsmas, virsmas tualetēs, ūdens krānus), regulāri tīra, pielietojot dezinfekcijas līdzekļus;

           2.3.7.regulāri tiek veikta telpu vēdināšanaun uzkopšana-garderobju mitro uzkopšanu veiktpēc izglītojamo ierašanās un pēc atgriešanās no pastaigas;

           2.3.8.regulāri tiek veiktarotaļlietu mazgāšana, izmantojot mazgāšanas līdzekļus.

           2.3.9.izglītojamajiem nav atļauts uz iestādi nest rotaļlietas no mājām, kā arī netiek izmantotas mīkstās rotaļlietas;

2.4. personas veselības stāvokļa uzraudzība:

           2.4.1.iestādi var apmeklēt tikai tie izglītojamie:

                       •kuri nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām;

                       •kuriem nav elpceļu infekcijas slimību pazīmēm (iesnas, drudzis, klepus, elpas trūkums);

           2.4.2.darbinieki un izglītojamie, kuri ir atgriezušies no SPKC mājaslapā noteiktajām valstīm vai šķērsojuši tās tranzītā, ievēro 14 dienu pašizolāciju;

           2.4.3.netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija klātbūtne iestādē;

           2.4.4.ja darbiniekam vai izglītojamajam, atrodoties iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimību pazīmes, iestāde rīkojas saskaņā ar 24.11.2020. gadā izstrādāto rīcības plānu.

3.Noteikumi var tikt grozīti, papildināti vai izbeigti, mainoties epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Par izmaiņām darba organizācijā vecāki tiek informēti WhatsApp grupās, informācija izvietota pie visu grupu ieejām.

Vadītāja                                                                                                             A. Siliņa