SIA “Barboleta” PPII “Mācos mācīties” izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums

Jelgava, 22.12.2021.

(vieta, datums)

Publiskojamā daļa

SASKAŅOTS

Sia “Barboleta” valdes priekšsēdētāja

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

B.Blomniece-Jurāne

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

(datums)


1.     Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g.

Izglītības programmas nosaukums

Izglītības

programmas

kods

Īstenošanas vietas adrese

(ja atšķiras no juridiskās adreses)

Licence

Izglītojamo skaits, uzsākot programmas apguvi vai uzsākot 2020./2021.māc.g.

Izglītojamo skaits, noslēdzot programmas apguvi vai noslēdzot 2020./2021.māc.g.

Nr.

Licencēšanas

datums

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma

01011111

Atmodas iela 9, Jelgava

V_727

31.08.2018

78

Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem

01015511

Atmodas iela 9, Jelgava

V_728

31.08.2018

-

-

Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem

01015611

Atmodas iela 9, Jelgava

V_802

31.08.2018

-

-

1.2.Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums

NPK Informācija Skaits Komentāri (nodrošinājums un ar to saistītie izaicinājumi, pedagogu mainība u.c.)
1.     Pedagogu skaits izglītības iestādē, noslēdzot 2020./2021.māc.g. (31.08.2021.) 10
2.     Ilgstošās vakances izglītības iestādē (vairāk kā 1 mēnesi) 2020./2021.māc.g. 0
3.     Izglītības iestādē pieejamais atbalsta personāls izglītības iestādē, noslēdzot 2020./2021.māc.g. 3 1 skolotājs – logopēds, 1 speciālās izglītības, skolotājs, 1 izglītības psihologs.

1.3.Informācija, kura atklāj izglītības iestādes darba prioritātes un plānotos sasniedzamos rezultātus 2021./2022.māc.g. (kvalitatīvi un kvantitatīvi, izglītības iestādei un izglītības iestādes vadītājam)

*STEM – iesaiste mācību procesā. Skolotāja dodas pamācībās. Pārrunas kā STEM ieviest savā izglītības procesā. Izveidots plāns – kā realizēt STEM.

*Veicināt izndividuālās atbildības sajūtu profesionālajā pilnveidē. Izveidot kursu tēmu plānu pedagogiem – apzinot vajadzības, vājās puses.

*Mentoringa programmas ieviešana – jaunu darbinieku apmācībā.

*Vadītājas līderības un personālvadības prasmju pilnveidošana.

2.     Izglītības iestādes darbības pamatmērķi

2.1.Izglītības iestādes misija – laimīgi, radoši un atvērti bērni.

2.2.Izglītības iestādes vīzija  par izglītojamo – motivēti bērni, kuri pēc savas iniciatīvas vēlas iepazīt pasauli un mācīties.

2.3.Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – draudzīga, cilvēciska, cieņpilna vide.

2.4.2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti

*Papildināt materiāltehnisko bāzi, turpināt vides un pieejamības labiekārtošanu – sasniegts, āra vidē izveidota zaļā klase un dārza zona. 

*Sniegt atbalstu personālam komunikācijas veidošanā ar vecākiem un audzināšanas jautājumos, nodrošināt nepieciešamos kursus. Sasniegts- atbalsta komandas sapulces grupām, pedagogi apmeklējuši kursus.

*Pilnveidot darba procesa atspoguļošanas un plānošanas dokumentāciju.  Sasniegts- izstrādāti dokumenti.

*Nostiprināt emocionalo labizjūtu izglītības iestadē. Sasniegts – lekcijas, sarunas, supervīzijas, saliedēšanās pasākumi, kopīgi iestādes darbības plānošanas pasākumi.

*Turpināt realizēt Eko skolas programmu – sasniegts, iegūts Starptautiskais Zaļais karogs.

*Biežāk nodrošināt iespēju doties izglītojošās ekskursijās – Ekskursijas tiek realizētas vecākajās grupās septembrī, oktobrī.

*Realizēt Erasmus+ apmaiņas projektu pirmsskolas izglītībā –pandēmijas ierobežojumu dēļ mērķis pārcelts uz nākamo mācību gadu. 

*Nostiprināt Barboleta metodes ieviešanu. Sasniegts – pedagogi apmeklē Barboleta kursus, realizē metodes izmantošanu ikdienā.

*Uzsākt angļu valodas apmācību – sasniegts. Divām vecākām grupām reizi nedēļā ir angļu valodas nodarbības.

3.     Kritēriju izvērtējums

3.1.Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības
Vispārizglītojošā programmā mācās 74 bērni Palielināt bērnu skaitu uz 84
Palielināt slodzi logopēdam
Tiek izmantota anketēšana visos līmeņos – vecāku, darbinieku, izglītojamo, izmantojot kvantitatīvos un kvalitatīvos indikātori. Izveidot stratēģisko attīstības plānu turpmākamiem 3 gadiem. Pārskatīt un pilnveidot darbinieku individuālo pārrunu ar darbiniekiem anketu. Ikgadējā plānošanā akcentēt darbiniekiem izvirzīto uzdevumu un mērķu sasaiti ar stratēģisko plānu.
Iestādes attīstības plānošana tiek veikta regulāri reizi gadā, balstoties uz izvērtējumu pēc anketām. Iesaistīt  vecāku padomi iestādes attīstības plānošanā, sākotnēji izveidojot plānu un sistēmu kā tas tiks īstenots.
Izglītojamo individuālo attīstības plānošanas ietvaros, tiek intervēti vecāki.
Ir piesaistīti ārējie resursi iestādes darba organizācijas novērtēšanā (supervīzijas, bakalaura darbs par SIA “Barboleta darbinieku motivāciju).
Reizi gadā notiek darbinieku individuālās attīstības pārrunas ar vadību. Atjaunot plānotas sarunas ar katru grupu audzinātājiem par konkrētās grupas mācību procesu. Ieteikumi no vadītājas vērtēšanas komisijas - ir iespējams veidot sistēmisku darbinieku motivēšanas pieeju, kas balstīta kvalitātes un efektivitātes kritērijos un stimulē darbiniekus profesionāli pilnveidoties.
Aktivitāšu plānošanā tiek iesaistīta vecāku padome. Pēc iestādes pasākumiem turpināt aptaujāt darbiniekus, iesaistīt vecākus. Ieteikumi no vadītājas vērtēšanas komisijas - ir nepieciešams efektivizēt un attīstīt Iestādes padomes darbu un iesaisti izglītības iestādes komandas darba pilnveidē, skaidrojot izglītojamo vecākiem padomes darbības nozīmi, pilnveidojot sadarbības formas un komunikācijas metodes, palielinot padomes atbildībā esošo jautājumu loku un iesaistot padomi lēmumu pieņemšanā.

3.2.Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības
Vadītājas atbilstību amatam ir apstiprinājuši ārējie eksperti, vadītāja ir izgājusi vērtēšanu ar vērtējumiem “labi”un “ļoti labi”. Ieteikumi no vadītājas vērtēšanas komisijas - ir iespējams pilnveidot vadītājas līdera īpašības, personālvadības prasmes.
Ārējo un iekšējo normatīvo dokumentus sagatavošana lietoša ikdienas darbā. Pilnveidot aprites un uzskaites sistēmu pārnesot to uz Barboleta elektronisko disku.
Darbs ar kolektīvu, cieņpilnas attieksmes veidošanu kolektīvā. Līderības un personālvadības prasmju pilnveidošana.
Darba process tiek organizēts pamatojoties uz demokrātiski pieņemtiem lēmumiem. Vairāk pieņemt lēmumus bez dibinātāja iesaistes ikdienas procesa vadīšanā.

3.3.Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības
Sadarbībā ar dibinātāju ir pilnveidota pedagogu profesionālo kompetence – apmaksāti kursi, dalība starptautiskos apmaiņas projektos. Sastādīt Stratēģisko plānu nākošajam periodam.
Pieredzes nodošana citām izglītības iestādēm. Veidot savas skolotāju mācīšanās grupas.
Dalība “Skola2030” organizētos kursos, vebināros. Veicināt izndividuālās atbildības sajūtu profesionālajā pilnveidē. Izveodot kursu tēmu plānu pedagogiemm – apzinot vajadzības, vājās puses.
Ir izveidota iestādes padome. Iedrošināt un informēt jaunos vecākus par sistēmu kā var iniciēt pārmaiņas.
Ar iestādes psihologu veidotas mazās mācīšanās grupas darbiniekiem. Identificēt nepieciešamo apmācību tēmu sarakstu.

3.4.Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības
Darbiniekiem pieejami apmaksāti kursi. Identificēt nepieciešamo apmācību tēmu sarakstu.
Vadība nodrošina kolektīva saliedēšanu un apmācību par iestādes un valsts izglītības vērtībām. Apmācību par vērtībām organizēt regulāri, balstoties un identificētām grūtībām.
Pedagogi savstarpēji dalās pieredzē pēc apmācību kursiem. Izveidot pieredzes dalīšanās saturisko formu.

4.     Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 2020./2021.māc.g.

2020. gada oktobrī iesniedzām pieteikumu Erasmus+ programmas hartas saņemšanai, un tā tika arī piešķirta 2021. gada pavasarī. Mācību gada laikā turpinājām īstenot Erasmus+ programmas 2019. gada konkursā apstiprināto mobilitātes projektu, kur bija ieplānotas 6 pedagogu mobilitātes. Šajā periodā notika saziņa ar kursu organizatoriem un partneriem, kas nodrošina darba vērošanu, lai vienotos par mobilitāšu laikiem un saturu. Mobilitāšu plānošanu un īstenošanu ietekmēja Covid-19 pandēmijas notiktie ierobežojumi, un vairākas reizes nācās pārplānot mobilitāšu norises laikus.

5.     Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi

5.1. (izglītības programmu īstenošanai)

-

6.     Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana

6.1. Prioritātes

Iestādes audzināšanas darba galvenie uzdevumi ir attīstīt bērnu izpratni par vērtībām, ieradumiem un tikumu ieviešanu ikdienas dzīvē - cieņpilna izturēšanās, attieksme pret vidi, kārtības uzturēšana. Stiprināt patriotisma izpratni, piederību savai tautai, pilsētai, ģimenei, iestādei. Pieaugušajiem pašiem ir jārāda piemērs ar savām vērtībām, izvēlēm un savu kļūdu izvērtēšanas.

Nepieciešams izstrādāt audzināšanas darba prioritātes nākošajam tīs gadu periodam.

6.2. Secinājumi pēc mācību gada izvērtēšanas.

Izglītojamie, kuri mācās iestādē divus un trīs gadus, pieraduši pie pašvadītas mācīšanās. Vienotu noteikumu ieviešana izglītojamiem veicina prasmes tos pieņemt. Mainoties bērnu sastāvam un pedagogu uzstādījumiem, reizēm trūkst koncevences noteikumos. Turpmāk nepieciešams nemitīgs atkārtošanas, ikdienas darbs ar personālu katrā vecumposmā.

Izglītojamie visās vecuma grupās veiksmīgi darbojās dažādās vidēs, telpās, apakšgrupās. Izdara izvēli, vecākās grupas plāno savu darbu.

7.     Citi sasniegumi

Iestāde integrē kustību un dabas iesaisti personības un intelekta attīstībā, ikdienas mācību procesā. Tiek nodrošinātas peldētapmācība, telpu un vides maiņa mācību procesā, apmācības norit āra vidē; nodarbības ar zirgiem, tenisa nodarbības.